Témy diplomových prác
  Návrh tém bakalárske práce<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
 

1. doc. PhDr. Michal OLÁH, PhD.
Kontakt: molah@post.sk
 
1. Psychosociálne aspekty hospitalizovaných detí
2. Supervízia v sociálnej práci, jej filozofia a súčasný stav
3. Sociálnoprávna ochrana detí (nová koncepcia)
4. Poradenstvo v sociálnej práci
5. Sociálna a charitatívna služba v Cirkvi
6. Deti trpiace syndrómom CAN
7. Nízkoprahové centrá pre deti a mládež v Prešovskom regióne
 
 
2. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.
Kontakt: smatulay@stonline.sk
 
1. Paliatívna starostlivosť v prešovskom (okrese) regióne.
2. Kvalita života jedincov s ťažkými poruchami pohybového aparátu.
3. Adaptácia (bez matky) hospitalizovaných detí.
4. Kategorizácia najvážnejších ochorení seniorov a ich sociálnych dopadov.
5. Adaptácia pacientov po päťdesiatke na závažné zmeny zdravotného stavu.
6. Sociálne súvislosti liekovej politiky v Slovenskej republike.
7. Sociálne súvislosti zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska v súčasnosti.
8. Súvislosti tradícií stravovania a zdravotného stavu obyvateľov prešovského regiónu.
9. Kategorizácia príčin úmrtí obyvateľstva mesta Prešova (prešovského okresu).
10. Sociálne súvislosti liečenia pacientov na Slovensku cez prizmu neustáleho rastu
finančnej náročnosti súčasnej najmodernejšej zdravotníckej techniky. 
 
3. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Kontkat: mschavel@stonline.sk
 
 
1. Analýza vzdelanostnej úrovne zamestnancov ÚPSVR SR
2. Obsah činností referátov poradensko – psychologických služieb v systéme ÚPSVaR.
3. Postoj študentov sociálnej práce k inovatívnym modelom vzdelávania v sociálnej práci
4. Analýzy potrieb potreby ďalšieho vzdelávania u absolventov sociálnej práce
5. Využitie supervízie v prostredí zamestnancov verejnej správy
6. Otázky tímovej spolupráce pri riešení sociálnych problémov klientov
7. Sociálne poradenstvo pre rodiny so sociálno – ekonomickými problémami
8. Sociálna práca s ľuďmi po výkone trestu odňatia slobody
9. Vplyv dlhodobej nezamestnanosti na vývoj chudoby rodín
10. Otázky rodovej rovnosti na Slovensku
 
 
4. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Kontakt: Slosar.Dusan@kosice.regionet.sk
1. Rodinné vzťahy – teória a prax.
2. Ochranná výchova maloletých a mladistvých.
3. Profesionalizácia študenta sociálnej práce počas štúdia.
4. Sociálna odkázanosť a jej rozmer.
5. Analýza sociálnej situácie komunity.
6. Práca s obeťami trestných činov.
7. Kompetencie študenta sociálnej práce.
8. Čo máme vedieť o sociálnej práci.
9. Zakladáme občianske združenie. (resp. inú formu neziskového združenia).
10. Metódy komunitnej sociálnej práce.
11. Pomáhajúce profesie v činnosti sociálneho pracovníka.
12. Využiteľnosť komunitných centier pre komunitnú, terénnu a skupinovú sociálnu
prácu.
13. Sociálne podniky a zamestnanosť v obciach.
14. Restoratívna justícia a jej sociálny rozmer.
15. Vplyv výkonu trestu odňatia slobody na sociálne vzťahy odsúdeného.
16. Sociálny rozvoj komunity prostredníctvom sociálneho projektovania.
17. Koncept dobrovoľníckej práce študentov VŠ.
18. Klient sociálneho pracovníka.
19. Obete trestných činov.
 
5. PhDr. Tomáš Hangoni
 
1. Metódy a formy sociálneho poradenstva na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
2. Formy a možnosti riešenia absolventov vysokých škôl prostredníctvom úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny.
3. Kompetencie orgánov miestnej samosprávy v oblasti sociálnych vecí.
4. Aktivačné programy pre nezamestnaných z pohľadu ich efektívnosti.
5. Problémová rodina a možnosti jej sanácie sociálnym pracovníkom.
6. Regionálna samospráva a jej pôsobnosť v sociálnej sfére.
7. Chudoba ako sociálny jav, jej vývoj a trendy.
8. Gambléri v starostlivosti sociálneho pracovníka.
9. Úlohy a poslanie charitatívnych organizácií v sociálnej práci.
10. Súčasné kladené podmienky na osobnosť sociálneho pracovníka.
11. Príčiny a dôsledky rozvodov, analýza stavu rodín na Slovensku.
12. Sociálna intervencia v období starnutia.
13. Historické aspekty sociálnej práce s poukazom na ich aktuálnosť.
14. Medzinárodné adopcie ako progresívny prvok v náhradnej rodinnej starostlivosti.
15. Súčasná bytová politika a možnosti riešenia bývania mladých ľudí.
 

6. PhDr.Martina Hrozenska, PhD.
 
1. Sociálne potreby seniora a ich uspokojovanie v podmienkach DD
2. Využitie internetu v štúdiu sociálnej práce
 

7. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Kontakt: mtomka@ukf.sk
 
1. Sociálna práca v obci, súčasný stav a perspektívy
2. Analýza potrieb obyvateľov vo vybranom regióne
 
8. Mgr. Dagmar Marková, PhD.
Kontakt: dmarkova@ukf.sk
 
1. Genderové (rodové) posolstvá vo vybraných publikáciách, používaných v príprave
sociálnych pracovníkov a pracovníčok
2. Postoje k rodičovskej dovolenke – komparácia z hľadiska pohlavia
3. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch (tzv. domáce násilie)
4. Postoje k registrovanému partnerstvu z hľadiska pohlavia, resp. vekových kategórií
5. Komparácia postojov k manželstvu z hľadiska pohlavných rozdielov
6. Feminizmus z hľadiska generačných rozdielov
7. Smrť a zmysel života z hľadiska pohlavia, príp. generačných rozdielov
 9. MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
Kontakt: koval@fnsppresov.sk
 
1. Komplexná starostlivosť o chronicky choré dieťa so zameraním na sociálnu
problematiku
2. Sociálna starostlivosť o deti s vrodenými vývojovými chybami
3. Detská mozgová obrna a komplexná starostlivosť z pohľadu sociálneho pracovníka
1. 4. Problém v rodine a v školských zariadeniach s deťmi s ľahkou mozgovou
dysfunkciou (ADHD)
4. Faktory ovplyvňujúce spoločenské uplatnenie dieťaťa
5. Telesné týranie dieťaťa aktívneho pôvodu
6. Telesné týranie dieťaťa pasívneho pôvodu
7. Zanedbanosť a zanedbávanie dieťaťa
8. Výživa dieťaťa v prvom roku života a jej vplyv na zdravý vývin dieťaťa
9. Postoj spoločnosti a rodiny k zdravej výžive dieťaťa
10. Obezita detí pretrvávajúci problém
11. Podvýživa dieťaťa, príčiny, prevencia
12. Deti s diabetes mellitus I. typu z pohľadu sociálneho pracovníka
13. Nefunkčná rodina a jej prejavy vo vývine dieťaťa
14. Alkoholizmus u detí a mladistvých
15. Nikotinizmus u detí a mladistvých
16. Drogová závislosť u detí a mladistvých
 


10. Doc. JUDr. Ján Roháč, CSc.
 
1. Sociálna prevencia v oblasti kriminality
2. Význam rodinného práva pre sociálnu prácu
3. Rozvod manželstva a jeho dôsledky ( právne a sociálne )
4. Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými
5. Ochrana detí a mládeže pred patologickými javmi
6. Aktuálne právne a sociálne problémy náhradnej rodinnej starostlivosti ( osobnej,
pestúnskej, ústavnej )
7. Poručníctvo a opatrovníctvo podľa platnej právnej úpravy v SR
8. Vybrané problémy vyživovacej povinnosti ( rodičov k deťom, detí k rodičom, medzi
ostatnými príbuznými, medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela,
príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke )
9. Určovanie rodičovstva ( aktuálne problémy pri určovaní materstva, pri určovaní
a zapretí otcovstva )
10. Osvojenie ( vybraté problémy aplikačnej praxe )
11. Sociálna politika v podnikoch, firmách, inštitúciách
12. Témy podľa vlastného výberu ( musia korešpondovať s právnymi predmetmi –
s akcentom na sociálnu prácu, resp. činnosti sociálneho pracovníka a odsúhlasené
vedúcim katedry )
 
11. PhDr. Zuzana Spišiaková
Kontakt: zuzana.spisiakova@zoznam.sk
 
1. Sociálna práca s rizikovými skupinami klientov
2. Dobrovoľníctvo v sociálnej práci
3. Riešenie konfliktov
4. Sociálne právo (sociálne zákony v praxi)
5. Posunková, resp. znaková reč ako nástroj komunikácie
6. Rómsky jazyk a jeho špecifiká
7. Sociálne poradenstvo – inštitúcie a organizácie
8. Zdravotne postihnutí (kompenzácie a uplatnenie v spoločnosti)
9. Sociálna psychológia
10. Tyflopedagogika a tyflografika
 


12. PhDr. Marie Macková
 
1. Péče o dlouhodobě nemocné z pohledu pečujícícho
2. Pomoc pozůstalým z pohledu sociální práce
3. Sociální práce v rámci hospicového hnutí
 
13. Ing. J. Tej, PhD.
Kontakt: tej@unipo.sk
 
1. Sociálna politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu
2. Ekonomická analýza výkonov na vybranom sociálnom pracovisku
 
14. PhDr. Bérešová Anna
Kontakt: beresova10@post.sk
 
1. Sociálne aspekty zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi.
2. Sociálny pracovník v tíme paliatívnej a hospicovej starostlivosti.
3. Dobrovoľníctvo v hospicovej starostlivosti.
4. Význam nezávislých subjektov pri poskytovaní pomoci rómskym občanom.
5. Sociálna práca v podporovaní zdravého partnerského a rodičovského správania
u Rómov.
6. Stres v práci sociálneho pracovníka.
7. Supervízia v sociálnej práci a jej preventívny aspekt pri syndróme vyhorenia
u sociálnych pracovníkov.
 


15. Doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD., m.prof.
Kontakt: pdancak@unipo.sk
 
1. Sociálno-filozofická reflexie v antickej gréckej filozofii.
2. Sociálno-filozofická reflexie v patristickej filozofii.
3. Sociálno-filozofická reflexie v stredovekej kresťanskej filozofii.
4. Sociálno-filozofická reflexie v renesančnej filozofii.
5. Sociálno-filozofická reflexie v novovekej filozofii.
6. Vplyv platónskej filozofie na koncepciu štátu v diele Boží štát sv. Augustína.
7. Vplyv racionalistického myslenia na koncepciu spoločnosti v diele Leviatan.
8. Koncepcia slobody vo filozofii Michaela Novaka.
9. Sociálne konzekvencie lásky v encyklike Benedikta XVI. Deus caritas est.
10. Sociálne encykliky Jána Pavla II.
11. Problematika ochrany života v náuke Jána Pavla II.
12. Sociálne aspekty v dokumentoch II. vatikánskeho koncilu.
13. Význam kresťanstva v procese európskej integrácie.
14. Koncepcia človeka vo filozofii sv. Tomáša Akvinského.
15. Sociálna a charitatívna činnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
 
 16. PaedDr. Ing. Peter Orendáč
Kontakt: p.orendac@gmail.com
 
1. Sociálne učenie cirkvi v teórii a praxi danej doby.
2. Socializácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom prostredí.
3. Životný štýl Rómov a problémy ich socializácie v majoritnej spoločnosti.
4. Socializácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole.
5. Šírenie sociálne nežiaducich javov medzi mládežou v Prešovskom kraji.
6. Adaptácia chovancov detských domovov v bežnom živote a praxi.
7. Význam rómskych komunitných centier.
8. Vplyv rodinného prostredia na výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov.
9. Sociálne poradenstvo cirkevných centier pre rodinu.
10. Socializácia detí v detských domovoch rodinného typu.
11. Vplyv religiozity na sociálne cítenie.
12. Sociálny pracovník vo svetle evanjelia.
13. Etický kódex sociálneho pracovníka.
 
 17. doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD.
Kontakt: antonic@netkosice.sk
 
1. Toxikománia u mládeže a jej prevencia.
2. Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa.
3. Agresivita a šikanovanie v detských domovoch.
4. Činitele sociálnej klímy na pracovisku.
5. Mobbing na pracovisku.
6. Téma podľa vlastného výberu
 
 18. Ing. Stanislav Turák
Kontakt: sturak@zoznam.sk
 
1. Vývoj nezamestnanosti a jej dôsledky v okrese Sabinov
2. Činnosť mesta(obce) v sociálnej oblasti
3. Sociálna práca v podniku
4. Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na strednej škole
 
 19. Mgr. Jana Sotáková, PhD
Kontakt: sotakova.jana@zoznam.sk
 
1.Úloha sociálneho pracovníka v špeciálnopedagogickej poradni
2.Sociálna práca v rámci pomoci rodine s dieťaťom s postihnutím
 
 20. PhDr. Milan Slávik, PhD.
Kontakt: slavik@shpv.unipo.sk
 
1. Mobbing /šikanovanie na pracovisku/, jeho výskyt a formy v oblasti zdravotníctva.
2. Mobbing /šikanovanie na pracovisku/, jeho výskyt a prejavy v oblasti verejnej správy.
3. Činitele sociálnej klímy na pracovisku.
 
 
 21. Mgr. Ján Hučík, PhD.
Kontakt: hucik@unipo.sk
 
1. Vzťah štátu k integrácii dieťaťa s telesným postihnutím v predškolskom zariadení
2. Ľudské práva a ich aplikácia pre skvalitnenie života osôb s postihnutím
3. Pracovné uplatnenie osôb s mentálnym postihnutím
4. Možnosti uplatnenia absolventov odborných učilíšť v Slovenskej republike
5. Trh práce a osoby s postihnutím
6. Voľno časové aktivity v domovoch sociálnych služieb
7. Nariadená ústavná výchova áno či nie
8. Trh práce a osoby s telesným a mentálnym postihnutím
9. Partnerský a rodinný život osôb s mentálnym postihnutím
10. Možnosti uplatnenia absolventov ŠZŠ
11. Možnosti uplatnenia absolventov OU
12. Ľudské práva a ich aplikácia pre skvalitnenie života osôb s postihnutím v DSS pre
dospelých
13. Ľudské práva a ich aplikácia pre skvalitnenie života osôbso zdravotným postihnutím
14. Pracovné terapie, výchova dospelých klientov v DSS s mentálnym postihnutím
 
 
 22. PhDr. Estočák Maximilián
23. PaedDr. Slavomír Fáber
Kontakt: Slavomir.Faber@upsvar.sk
Kontakt: maximilian.estocak@upsvar.sk
 
1. Sociálnoprávna ochrana ohrozených detí a mládeže.
2. Rodina a jej hodnoty v predstavách mladých ľudí.
3. Rodina, rozvod manželstva a jeho vplyv na výchovu maloletých detí.
4. Úloha rodiny v systéme sociálnej prevencie protispoločenskej činnosti u detí
a mládeže.
5. Sociálna prevencia sociálnopatologických javov.
6. Prevencia kriminality maloletých a mladistvých.
7. Nové prístupy k primárnej prevencii v oblasti drogových závislostí.
8. Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť o mladistvých a dospelých občanov.
9. Proces transformácie detských domovov a a špeciálnych internátnych škôl
v podmienkach ústavnej starostlivosti.
10. Náhradná rodinná starostlivosť v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
11. Vývoj ústavnej starostlivosti po roku 1990 s prihliadnutím na nové legislatívne
úpravy.
12. Násilie páchané na ženách a deťoch ako súčasný problém spoločnosti.
13. Tvorba a realizácia priorít uskutočňovaných akreditovanými subjektami.
14. Efektívnosť využívania voľného času rómskou mládežou.
 
 24. PhDr. Derevjaníková
Kontakt: stefel@post.sk
 
1. Sociálna práca na úrovni štátnej správy
2. Sociálna práca na úrovni samosprávy
3. Tretí sektor v systéme sociálnej politiky
4. Význam dobrovoľníctva v sociálnej práci
5. Transformácia sociálneho zabezpečenia v SR
6. Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela detí a mládeže
7. Analýza foriem náhradnej starostlivosti
8. Profesionálne náhradné rodiny- vývoj, súčasný stav a perspektívy
9. Sociálna práca s deťmi v náhradnej starostlivosti
10. Sanácia rodinného prostredia ako nástroj prevencie náhradnej starostlivosti
 
 25. PharmDr. Katarína Oláhová
Kontakt: molah@post.sk
 
1. Kresťanské manželstvo a plánované rodičovstvo
2. Bioetické problémy antikoncepcie
3. Humanizácia pôrodov v pôrodniciach košického regiónu (porovnanie dostupnosti
štandardnej a nadštandardnej starostlivosti o rodičky všetkých sociálnych skupín)
4. Ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť
 
26. PaedDr. Mgr. Lenka Lachytová
Kontakt: lachytová@zoznam.sk
 
1. Súčasné formy starostlivosti o seniorov
2. Problémy adaptácie seniorov v inštitucionalizovanom zariadení
3. Metódy sociálnej práce pri pomoci seniorom
4. Týranie starších ľudí
5. Osamelosť – závažný problém starších ľudí
6. Voľný čas seniorov
7. Možnosť vzdelania rómskej mládeže
8. Kriminalita mládeže a možnosti jej prevencie
9. Drogová problematika mládeže
10. Zamestnávanie občanov zo zdravotným znevýhodnením
11. Voľný čas rómskych detí
12. Vplyv osobností pre formáciu mladého človeka
13. Sociálna práca s marginalizovanými skupinami
14. Integrácia mentálne postihnutých
15. Nezamestnanosť ako podstatný činiteľ narúšania duševnej rovnováhy
 
 27. Prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.
Kontakt: kovacicova.magda@enviro.gov.sk
 
1. Sociálne učenie cirkvi v histórii a v súčasných dokumentoch
2. Vplyv sociálneho pracovníka na funkčnosť alebo dysfunkčnosť rodiny
3. Osobnosť sociálneho pracovníka a metódy jej formovania
4. Reštrukturalizácia, resp. kreovanie sociálnych inštitúcií (detské domovy, domovy
dôchodcov a inštitúcie pre marginalizované osoby)
5. Spolupráca sociálnych inštitúcií s dysfunkčnými rodinami
6. Aplikácia metód pôsobenia (výkonu) sociálneho pracovníka v sociálnych službách
7. Účelové metódy sociálneho pracovníka a ich aplikácia
8. Vplyv náboženstva na funkčnosť alebo dysfunkčnosť rodiny
9. Metóda selfmanažmentu, jej význam, funkčné prvky a uplatnenie
10. Vplyv náboženstva a funkčnej rodiny na výkon pracovníka v zamestnaní
11. Metódy kreovania, stabilizácie a rozvoja funkčnej rodiny
12. Trojgeneračná rodina a spolupráca sociálneho pracovníka
 
 28. PaedDr. Marek Storoška
Kontakt: storoska@minv.sk
 
1. (Komunikačne náročné situácie v špecializovaných povolaniach.)
2. (Sociálna starostlivosť o nezamestnaných v Slovenskej republike.)
3. (Sociálne inštitúcie a programy Cirkvi.)
4. (Sociálna záchytná sieť v Slovenskej republike.)
5. Sociálny rozmer záchranného systému 112.
6. (Význam sociálnej práce v detských domovoch )
7. (Etické aspekty potratov.)
8. (Etické a sociálne aspekty ochranných opatrení v Slovenskej republike. )
9. Krízová intervencia pri hromadných nešťastiach.
10. (Prevencia kriminality a jej sociálno-výchovný rozmer.)
Tie tém, ktoré sú v zátvorkách sú už obsadené
 
 29. Mgr. Beáta Horváthová
Kontakt: debata@centrum.sk
 
1. Vplyv opatrení EÚ na zvyšovanie zamestnanosti v Slovenskej republike
2. Sociálne poradenstvo v pracovných postupoch sociálneho pracovníka v štátnej správe
 
 30. ThDr. Miroslav Dancák, PhD.
 
1. Sociálna náuka v učení pápežov Jána XXIII., Pavla VI., a Jána Pavla II.
2. Prínos Druhého vatikanského koncilu do sociálnej náuky Cirkvi
3. Encyklika Rerum novarum a jej vklad do sociálnej náuky Cirkvi
4. Sociálna náuka u veľkých teológov Cirkvi
5. Sociálna náuka Cirkvi v predkoncilovom období
6. Charitatívna činnosť v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do roku 1950
7. Sociálna a charitatívna činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v súčasnosti
8. Sociálna náuka Cirkvi v Katechizme katolíckej cirkvi.
9. Hovoriť pravdu zomierajúcim?
10. Blahoslavený biskup P.P. Gojdič a jeho prínos v charitatívnej a sociálnej oblasti
 
 
31.  doc. PhDr. Anna Žilová, PhD.
 
1. Determinanty záujmu nezamestnaných o zamestnanie
2. Sociálna práca v podniku
3. Sociálna práca s cieľovou skupinou (vybraná cieľová skupina sociálnej práce napr. občania
v HN, nezamestnaní, osoby so zdravotným postihnutím a i.)
4. Sociálna a demografická charakteristika osôb (vybraná cieľová skupina sociálnej práce napr.
občania v HN, nezamestnaní, osoby so zdravotným postihnutím a i.)
 
32. PhDr. Alena Novotná
 
1. Sociálna práca so seniormi
2. Hospicová starostlivosť
 
 
33.  Ing. Iveta Baranová
Kontakt: iveta.baranova@email.cz
 
1. Význam komunitnej práce v lokalitách s vysokou mierou nezamestnanosti
2. Sociálna práca v rodine
3. Predĺženie dôchodkového veku a systém vzdelávania
4. Vysoká nezamestnanosť v PSK a zároveň existujúci nedostatok kvalifikovaných
pracovných síl v kraji
5. Absolventi škôl na súčasnom trhu práce v PSK)
6. Partnerstvo ako nová forma „sociálnej práce
7. Chudoba ako dôsledok sociálnej exklúzie v niektorých lokalitách PSK
8. Práca v teréne – komunitné centrum - miestna zamestnanosť)
9. Azylová politika na Východnom Slovensku – tabu
10. Týranie ako jeden z dôsledkov nezamestnanosti
11. Novodobé aspekty sociálnej práce v DSS
12. Sociálna práca v samospráve
13. Sociálna práca v štátnom sektore
14. Drogová závislosť ako životný štýl
34. Ing. Jozef Chovanec
 
1. Kvalita života seniorov
2. Mládež a alkohol
3. Postoje verejnosti na Slovensku k domácemu násiliu.
4. Sociálne problémy seniorov v súčasnej spoločnosti.
5. Úloha sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych služieb.
6. Sociálne poradenstvo pre deti, mládež a rodinu.
7. Vplyv dlhodobej nezamestnanosti na chudobu rodín.
8. Vplyv rodinného prostredia na formovanie osobnosti dieťaťa.
9. Kvalita života seniorov v domovoch dôchodcov.
 
 35. PhDr. Zlatica Ondrušová
Kontakt: zlatica.ondrusova@vssvalzbety.sk
 
1. Rodinné prostredie a jeho vplyv na rozvíjanie osobnosti dieťaťa
2. Náhradná rodinná starostlivosť a jej úskalia
3. Sociálna služba telesne postihnutým ľuďom v súčasnosti
4. Starostlivosť o dieťa s telesným a mentálnym postihnutím v DSS
5. Úloha rodiny pri formovaní osobnosti dieťaťa
6. Vplyv rodiny a rodinného prostredia na výchovu dospievajúcich deti
7. Význam kresťanských hodnôt v súčasnej spoločnosti z pohľadu sociálneho pracovníka
8. Vplyv rodiny pri rozvíjaní hodnotového systému dieťaťa
9. Kultúra tela ako forma zmeny spoločenského postavenia jedinca v komunite
10. Výchovná úloha rodiny dieťaťa s poruchami správania
11. Rodina a jej vplyv na vývoj dieťaťa v mladšom školskom veku
12. Typy komunikácie s klientom a ich význam v sociálnej práci (reč tela)
13. Epilepsia ako sociálny problém
14. Vplyv televízie na rozvoj emocionálnej stránky dieťaťa
15. Sociálna situácia a chudoba Rómov v obci Malý Slivník
 
 36. Mgr. Anna Buzgóová,
37. Ing. Jana Richmanová
 
1. Monitorovanie potrieb občanov so zameraním na sociálne služby, komunitné
plánovanie
2. Decentralizácia a transformácia sociálnych služieb
3. Postavenie regionálnej a miestnej samosprávy v oblasti sociálnych služieb a výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany s dopadom na klienta 
4. Zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately a ich potreba
5. Závislosť, jej dôsledky a potreba zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany
(resocializačné strediská) na regionálnej úrovni
6. Financovanie poskytovateľov sociálnych služieb z pohľadu rôznych zriaďovateľov na
území PSK a kvalita úrovne sociálnych služieb
7. Súčinnosť odborných profesií pri starostlivosti o klienta s odlišnými potrebami
8. Úloha charít a mimovládnych organizácií ako doplnkových poskytovateľov sociálnych
služieb na území PSK
9. Terapie ako prvok aktivizácie občana s obmedzenými schopnosťami
10. Štandardy sociálnych služieb so zameraním na kvalitu jednotlivých typov služieb
 
 38. Mgr. Alena Kollárová
 
1. Detský domov - jeho problémy a perspektívy
2. Transformácia detských domovov na Slovensku
3. Kulitovovanie osobnosti v podmienkach detského domova
4. Poruchy správania v detskom domove
5. Edukácia rómskych žiakov a jej problémy
6. Odchovanci detských domovov na trhu práce
7. Prevencia sociálno-patologických javov v podmienkach detského domova
8. Význam sociálnej opory pre odchovancov detských domovov
9. Socializácia chovancov v podmienkach detského domova
10. Pracovná integrácia odchovancov detského domova
11. Ochrana rizikových skupín občanov v pracovno-právnych vzťahoch
12. Sociálne problémy odchovancov detských domovov
13. Profesijná orientácia chovancov detských domovov
14. Možnosti a medzery pri riešení rómskej problematiky na Slovensku
15. Sociálne dôsledky nezamestnanosti
Navrhované témy sú v súlade s potrebami PSK a budú jedným z podkladov pre plánovanie
služieb na regionálnej úrovni
 
 39. Konzultant:  PhDr. Terézia Semaňáková
 Kontakt: dds-kk@stonline.sk
 
1.  Kvalita života dieťaťa s mentálnym postihnutím
2.  Socializácia detí s mentálnym postihnutím
3.  Profesionalizácia práce MVO
4.  Voľnočasové aktivity - Svojpomoc
5.  Sociálna práca s ľuďmi ťažko zdravotne postihnutými
6.  Tradičné a súčasné rómske zvykloslovie rodinného obradového cyklu
7.  Včasná starostlivosť z pohľadu sociálnej práce
8.   Násilie v rodinách páchané na deťoch
9.   Starostlivosť o občana s demenciou z pohľadu sociálneho pracovníka
10. Aspekty budovania medzisektorových partnerstiev v kontexte komunitného rozvoja
11. Rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím (Diskriminačný fenomén na trhu 
      práce)
12. Analýza Európskeho prístupu k rómom od ich príchodu do Európy do roku 1945  (alebo až
      po súčasnosť)
13. Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia
14. Nástroje politiky zamestnanosti
15. Samovražedné konanie detí a úloha sociálneho pracovníka v prevencii
16. Staroba patrí k životu
17. Deti s poruchami ADHD
18. Realizácia štátnej politiky v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
      dôsledkov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Doc. PhDr. František Hanobík, PhD.
Kontakt: hanobikf@stonline.sk
 
1. Problémy zamestnávania Rómov zo segregovaných osád
2. Integrácia marginalizovaných skupín Rómov do spoločnosti
3. Problémy chudoby marginalizovaných skupín Rómov
4. Integrácia rómskych detí do školských kolektívov zo segregovaných osád
5. Úžerníctvo a chudoba v rómskej komunite
6. Drogová závislosť marginalizovaných skupín Rómov
7. Špecifiká a ťažkosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných mladých Rómov
marginalizovaného prostredia
 


    41. Mgr. Marián Bača
     Kontakt: baca.marian@ pokvs.sk
 1. Prevencia kriminality v podmienkach samosprávy
2. Inovatívne preventívne aktivity Policajného zboru
3. Tvorba programov bezpečnosti na úrovni miestnej samosprávy
4. Prevencia drogovej závislosti na základných školách
5. Manažment sociálnej práce v obci
 
  
    42. PhDr. Emília Vranková
     Kontakt: vrankova@ nspcadca.sk
 
1. Sociálna práca v zdravotníctve
2. Úloha sociálneho pracovníka v zdravotníckom zariadení
3. Úloha sociálneho pracovníka v ADOS
4. Úraz ako sociálny problém
5. Choroba ako sociálny problém
6. Sociálny pracovník v pediatrickej starostlivosti
7. Dobrovožníctvo a zdravotná starostlivosť
8. Komunikácia s ťažko chorým a umierajúcim človekom
9. Pozícia sociálneho pracovníka v zdravotníckom tíme
 
  
43. PhDr. Jan Holonic
Kontakt:  - janholonic@hotmail.com 
1. Cirkev v koperácii penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti
2. Poslanie cirkvi s tomto svete so zameraním na sociálnu sféru 
3. Kresťanský rozmer sociálnej práce 
4. Mediácia a moderné riešenie interpersonálnych konfliktov  
5. Probácia a dohľad nad prepusteným z nápravno-výchovného zariadenia (možnosti kooperácie ÚPSVaR a Cirkvi).
Home page