O Ústave SVaZ bl. P.P.Gojdiča
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove (ÚSVZ PPG v Prešove) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave  (VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave) pôsobí ako nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave dňa 21. 10. 2002 pod č. OVVS-673/54/2002-NO. Zakladateľmi neziskovej organizácie VŠ sú súkromné osoby v spolupráci s nadáciou na podporu výchovy a vzdelávania na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je zriadená a zaregistrovaná v zmysle zákona o nadáciách na MV SR.
Dlhodobým zámerom ústavu je napomôcť integrácii SR do Európskej únie v oblasti zdravotníckeho a sociálneho vysokého školstva, výchova zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, a to najmä v oblasti sociálnej práce a ošetrovateľstva, rehabilitácie, laboratórnych vyšetrovacích metód, rádiologickej techniky pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné zariadenia.
V zmysle zákonných ustanovení a v súlade s akademickými tradíciami je poslaním ústavu poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a vytvárať vhodné podmienky pre tvorivú a systematickú vedeckú prácu koordinovanú v rámci Slovenskej republiky i v rámci  medzinárodnej spolupráce, smerujúcu k výmene názorov, skúseností a bádateľských aktivít. ÚSVZ PPG v Prešove je inštitúciou, ktorej cieľom je nielen zvyšovať vzdelanostnú úroveň obyvateľstva v regióne, ale aj prispievať do pokladnice celoslovenského a medzinárodného kultúrneho dedičstva.
Svojich študentov a učiteľov vedie k zásadám kresťanskej etiky a humanizmu a tak napĺňať odkaz sv. Alžbety a bl. P. P. Gojdiča, veľkých osobností v oblasti zdravotníctva a sociálnej práce na území Slovenska.
Vyučbové a ubytovacie priestory sa nachádzajú v areáli ÚSVZ PPG na Dilongovej ulici číslo 13 v Prešove. Pešia vzdialenosť do centra mesta je asi 7 minút, doprava smerom do centra i smerom k železničnej a autobusovej stanici je zabezpečená autobusovými linkami (linky číslo 10, 15, 19,29). V areáli ústavu sa nachádza i vlastné parkovisko. Cesta na medzinárodné letisko do Košíc trvá autom po diaľnici zhruba 45 minút.
Home page